Kërko

Mjedisi, Pyjet dhe Ujërat

 Mirësevini !

mjedisi2

Faqja tematike përmban të dhëna mbi mjedisin , pyjet dhe ujërat në Bashkinë Shkodër, funksione të bazuara në nenin 26 dhe 27 të Ligjit nr 139/2015 “ Për vetqeverisjen vendore”.
Kjo Faqe tematike është e dobishme si për përdoruesin që e di saktësisht se çfarë po kërkon, ashtu edhe për atë që kërkon informacion, por nuk e di rrugën për të arritur në faqen në të cilën është përfshirë. Kjo duke filluar nga baza ligjore , të dhëna të ndryshme statistikore të cilat janë prodhuar si nga Bashkia Shkodër por edhe nga institucione të tjera , në këtë mënyrë plotësojmë një “puzzle” informacioni.

mjedisi1

 
Afishime Publike
02.08.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
22.07.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
20.07.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
20.07.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
12.07.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
06.07.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
05.07.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës