Kërko

Lagje/Njësitë Administrative

Lagjet/Njësitë Administrative ushtrojnë veprimtarinë e tyre sipas shtrirjes gjeografike mbi komunitetin qytetar në përputhje me aktet ligjore e nënligjore në fuqi si dhe përgjigjen për sigurimin e veprimtarisë jetësore në territorin nën juridiksionin e tyre. Ndjekin zgjidhjen e problemeve të lindura në komunitetin e lagjes/NJA.
Informojnë me shkrim drejtoritë dhe Kryetarin e Bashkisë për problemet që dalin në lagje/NJA zgjidhja e të cilave është jashtë kompetencave të tij.
Presin kërkesat dhe ankesat e qytetarëve.
Përcjellin në Drejtorine e Urbanistikës proces-verbalet për shkelje të kushteve ligjore urbanistike të konstatuara në objektet e ndërtuara në lagje/NJA dhe nëpërmjet saj në Policinë e Ndërtimit dhe Policinë e Rendit.
Në bashkëpunim me punonjesit e rendit në lagje/NJA, brenda kompetencave ligjore, kërkojnë zbatimin e ligjshmërisë për sigurimin e rendit e të qetësise publike.
Lëshon dokumenta me vlerë ligjore (vertetime) për probleme që i kanë në kompetencë, mbështetur në verifikimin në vend e mbi bazën e dokumentave të pakundërshtueshëm autentik të qytetarëve brenda 7 ditëve.

Vendodhja e Lagjeve/ Njësive Administrative:

 • Lagje Nr.1-Rruga: Bulevardi Zogu I
 • Lagje Nr.2-Rruga: Lekë DUGAGJINI
 • Lagje Nr.3-Rruga:Marin BIÇIKENI
 • Lagje Nr.4-Rruga:13DHJETORI
 • Lagje Nr.5-Rruga:Marin BIÇIKENI 
 • Njësia Administrative Ana e Malit
 • Njësia Administrative  Bërdicë
 • Njësia Administrative Dajc
 • Njësia Administrative Guri I Zi
 • Njësia Administrative Postribë
 • Njësia Administrative Pult
 • Njësia Administrative Rrethinat   
 • Njësia Administrative Shalë
 • Njësia Administrative Shosh
 • Njësia Administrative Velipojë
 
Afishime Publike
28.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
27.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
27.03.2023
Në zbatim të VKM nr.1040, datë25.11.2020 " Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtimet paleje" ...
23.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
21.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
16.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
08.03.2023
Në zbatim të VKM nr. 827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë...
06.03.2023
Në zbatim të VKM nr. 827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë...
02.03.2023
Bashkia Shkodër ka zbatuar projektin FARO – Trashëgimia Disonante në Qytetet Evropiane me kohëzgjatje Mars 2022 - Mars 2023...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës