Kërko
Këshillim me Publikun

Këshillim me Publikun

Rezultate 1 - 10 / 56
22.12.2021
Bashkia Shkodër dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit fton të interesuarit për konsultim të materialeve plotësuese...
Burimi: Bashkia Shkodër
26.11.2021
Bashkia e Shkodrës fton për informim dhe konsultim publik këshilltarët, qytetarët, teknicienët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi VNM ...
Burimi: Bashkia Shkodër
15.11.2021
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “f“, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Bashkia Shkodër, Këshilli Bashkiak Shkodër, njofton konsultime...
Burimi: Sekretaria e Këshillit Bashkiak
23.09.2021
Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore”...
Burimi: Bashkia Shkoder
01.09.2021
Bashkia e Shkodrës ju fton për shqyrtim te projektvendimit dhe relacionit: "Për miratimin e rishperndarjes fondeve të zerave te pages dhe sigurimeve...
Burimi: Bashkia Shkodër
10.06.2021
Bashkia e Shkodrës fton për informim dhe konsultim publik këshilltarët, qytetarët, teknicienët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi “Projektin e Zbatimit për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
08.06.2021
Në mbështetje nenit 86 dhe 93 të Ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Bashkia Shkodër bën ketë njoftim për konsultim me publikun, për korrigjimin/ ndryshimin e kufijve të njësive administrative, brenda territorit të Bashkisë Shkodër...
Burimi: Bashkia Shkodër
20.05.2021
Bashkia e Shkodrës fton për konsultim qytetarët, specialistët, këshilltarët dhe palët e interesuara në diskutimin për vlerësim të thelluar të ndikimit në mjedis :”Projekti paraprak i gazsjellësit Jonian-Adriatik - seksioni i Shqipërisë”...
Burimi: Bashkia Shkodër

 

 

Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
24.01.2022
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
24.01.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
20.01.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
17.01.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
13.01.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
13.01.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
11.01.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
11.01.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës