Kërko
Këshillim me Publikun

Këshillim me Publikun

Rezultate 1 - 10 / 68
20.12.2022
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “f“, të ligjit nr.139/2015 “Për betëqeverisjen vendore“...
Burimi: Sekretaria e Këshillit Bashkiak
25.11.2022
Bashkia Shkodër ka ndërmarrë Nismën Rishikimin e PPV me Proçedurë të Thjeshtuar ...
Burimi: Bashkia Shkodër
22.11.2022
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“, të ligjit nr.139/2015 “Për betëqeverisjen vendore“...
Burimi: Sekretaria e Këshillit Bashkiak
21.11.2022
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja "k",të ligjit nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore"
Burimi: Sekretaria e Këshillit Bashkiak
21.11.2022
Bashkia e Shkodrës fton për informim dhe konsultim publik këshilltarët, qytetarët, teknicienët dhe palët e interesuara në lidhje me VNM e “Projektit të zbatimit për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Vorë – Hani i Hotit, Shqipëri”...
Burimi: Bashkia Shkodër
15.09.2022
Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“...
Burimi: Bashkia Shkodër dhe Këshilli Bashkiak
09.08.2022
Bashkia e Shkodrës fton për informim dhe konsultim publik këshilltarët, qytetarët, teknicienët dhe palët e interesuara në lidhje me VNM e “Projektit të zbatimit për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Vorë – Hani i Hotit, Shqipëri”...
Burimi: Bashkia Shkodër
19.07.2022
Bashkia e Shkodrës fton për konsultim qytetarët, teknicienët, këshilltarët dhe palët e interesuara...
Burimi: Bashkia Shkodër
29.06.2022
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “f“, të ligjit nr.139/2015 “Për betëqeverisjen vendore“, këshilli bashkiak Shkoder...
Burimi: Sekretaria e Këshillit Bashkiak
22.06.2022
Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Shkodër, në kuadër të Projektit “Albanian Infrastructure and Tourism Project” (AITP), me financim nga BERZH dhe Qeveria Shqiptare...
Burimi: Bashkia Shkodër

 

 

Mundësi Punësimi
Asnjë rezultat i gjetur!
 
Afishime Publike
24.05.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
22.05.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
16.05.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
02.03.2023
Bashkia Shkodër ka zbatuar projektin FARO – Trashëgimia Disonante në Qytetet Evropiane me kohëzgjatje Mars 2022 - Mars 2023...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës