Kërko
Këshillim me Publikun

Këshillim me Publikun

Rezultate 1 - 10 / 53
23.09.2021
Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore”...
Burimi: Bashkia Shkoder
01.09.2021
Bashkia e Shkodrës ju fton për shqyrtim te projektvendimit dhe relacionit: "Për miratimin e rishperndarjes fondeve të zerave te pages dhe sigurimeve...
Burimi: Bashkia Shkodër
10.06.2021
Bashkia e Shkodrës fton për informim dhe konsultim publik këshilltarët, qytetarët, teknicienët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi “Projektin e Zbatimit për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore...
Burimi: Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit
08.06.2021
Në mbështetje nenit 86 dhe 93 të Ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Bashkia Shkodër bën ketë njoftim për konsultim me publikun, për korrigjimin/ ndryshimin e kufijve të njësive administrative, brenda territorit të Bashkisë Shkodër...
Burimi: Bashkia Shkodër
20.05.2021
Bashkia e Shkodrës fton për konsultim qytetarët, specialistët, këshilltarët dhe palët e interesuara në diskutimin për vlerësim të thelluar të ndikimit në mjedis :”Projekti paraprak i gazsjellësit Jonian-Adriatik - seksioni i Shqipërisë”...
Burimi: Bashkia Shkodër
23.10.2020
Në mbështetje të nenit 113, pika 2 të ligjit nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë“, të ndryshuar; nenit 8, pika 2, nenit 9, pika 1, nënpika 1.1, shkronja „b“, nënpika 1.2, shkronja „a“, nenit 54 germa „e“ të ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore“, i ndryshuar;...
Burimi: Bashkia Shkodër
08.10.2020
Bashkia e Shkodrës fton për konsultim qytetarët, teknicienët, këshilltarët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi Rishikimin e Planit të Përgjithshëm Vendor me Proçedurë të Thjeshtuar për ato çështje dhe kërkesa të cilat:...
Burimi: Bashkia Shkodër
27.08.2020
Në mbështetje të nenit 9 pika 1.3, të ligjit Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” të nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, i ndryshuar, nenit 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936, datё 26.06.2008,...
Burimi: Bashkia Shkodër

 

 

Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
15.10.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
13.10.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
13.10.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
11.10.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
06.10.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
06.10.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
30.09.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
30.09.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
30.09.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
27.09.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës