Kërko
Këshillim me Publikun

Këshillim me Publikun

Rezultate 1 - 10 / 63
15.09.2022
Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“...
Burimi: Bashkia Shkodër dhe Këshilli Bashkiak
09.08.2022
Bashkia e Shkodrës fton për informim dhe konsultim publik këshilltarët, qytetarët, teknicienët dhe palët e interesuara në lidhje me VNM e “Projektit të zbatimit për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Vorë – Hani i Hotit, Shqipëri”...
Burimi: Bashkia Shkodër
19.07.2022
Bashkia e Shkodrës fton për konsultim qytetarët, teknicienët, këshilltarët dhe palët e interesuara...
Burimi: Bashkia Shkodër
29.06.2022
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “f“, të ligjit nr.139/2015 “Për betëqeverisjen vendore“, këshilli bashkiak Shkoder...
Burimi: Sekretaria e Këshillit Bashkiak
22.06.2022
Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Shkodër, në kuadër të Projektit “Albanian Infrastructure and Tourism Project” (AITP), me financim nga BERZH dhe Qeveria Shqiptare...
Burimi: Bashkia Shkodër
16.05.2022
Pranë këshillit bashkiak Shkodër është paraqitur për miratim projekvendimi “Për një ndryshim në VKB nr.22, datë 18.4.2019 ...
Burimi: Sekretaria e Këshillit Bashkiak
31.03.2022
Bashkia e Shkodrës fton për konsultim qytetarët, teknicienët, këshilltarët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi Planin Sektorial “Projekti i Sistemit Rrugor për Njësinë Strukturore SH011.UB”...
Burimi: Bashkia Shkodër
22.12.2021
Bashkia Shkodër dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit fton të interesuarit për konsultim të materialeve plotësuese...
Burimi: Bashkia Shkodër
26.11.2021
Bashkia e Shkodrës fton për informim dhe konsultim publik këshilltarët, qytetarët, teknicienët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi VNM ...
Burimi: Bashkia Shkodër
15.11.2021
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “f“, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Bashkia Shkodër, Këshilli Bashkiak Shkodër, njofton konsultime...
Burimi: Sekretaria e Këshillit Bashkiak

 

 

Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
06.10.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
26.09.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
21.09.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
16.09.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës