Kërko

Investimet

 

Investime nga Donatorët

Projekti “Furnizimi me Ujë dhe Mbrojtja Mjedisore e Liqenit të Shkodres”

Sigurimi I furnizimit me uje te pijshem ne sasi dhe cilesine e kerkuar si dhe permiresimet e ndjeshme ne sistemin e kanalizimeve per ujerat e zeza dhe ujerat e bardha vjen si rezultat I qeverisjes se Qeverise Qendrore e Lokale per orientimin e investimeve ne kete sektor te rendesishem jetik si me fondet e Qeverise Shqiptare ashtu dhe me financim nga projekte te huaja.

Ne Mars te vitit 2009 ne Ujesjellesin e Shkodres ka filluar zbatimi i Projekti “Furnizimi me Uje dhe Mbrojtja Mjedisore e Liqenit te Shkodres” bashkefinancim i tre donatoreve dhe me pjesemarrjen e Qeverise Shqiptare.
KfW - 7.5 mil. Euro (Grant)
SECO - 7.5 mil. Euro (Grant)
ADA - 1.9 mil. Euro (Grant)
Qeveria Shqiptare - 0.5 mil. Euro (Grant)
 

Plani per vitin 2014 do vazhdojne punimet per:

Sektorin e Ujesjellesit
  • Rehabilitimi i linjes kryesore te dergimit
  • Ndertimi i rezervuarit te ndermjetem te stacioni i pompimit te ujit te pijshem
  • Rehabilitimi i linjave primare dhe sekondare
  • Instalimi i sistemit SCADA
  • Ndertimi i puseve te reja ne fushen e puseve Dobrac
Sektorin e Ujerave te Zeza
  • Ndertimi i rrjetit te KUZ ne fushen e puseve te ujit te pijshem ne Dobraç
  • Rehabilitimi i nje pjese te rrjetit KUZ ne qytetin e Shkodres
  • Rehabilitim i Stacionit te pompimit te ujerave te zeza te qytetit
 
Afishime Publike
15.10.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
13.10.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
13.10.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
11.10.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
06.10.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
06.10.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
30.09.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
30.09.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
30.09.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
27.09.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës