Kërko

Invaliditeti i punës

Dokumentacioni i invaliditetit të punës

  1. Kërkesë për trajtim
  2. Fotokopje e kartës së identitetit
  3. Kopje e librezës së invaliditetit
  4. Vertetimi i KMCAP-së, me vulën e njomë ku të jetë përcaktuar grupi i invaliditetit
  5. Çertifikatë familjare e personit të paaftë

Të drejtën e përfitimit të shtesës mujore e kanë:

  • Të gjithë invalidët e punës që marrin aktualisht pension invaliditeti
  • Të gjithë ato persona që kanë qenë invalid pune deri në momentin e mbushjes së moshës për pension dhe që kanë dalë në pension pleqërie
  • Të gjithë ato invalid që janë deklaruar invalid përgjithmonë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës