Kërko

Gjelbërimi dhe menaxhimi i mbetjeve

Gjelbërimi dhe mirëmbajtja e zonave të gjelbra realizohet me sipërmarrje nga subjekte private. Aktualisht Shkodra ka sipërfaqe të gjelbër si brenda njësisë qendër, ashtu edhe në njësitë
administrative duke ruajtur raportet me ndërtimet. Pastrimi i qytetit realizohet me sipërmarrje nga subjekte private. Pikat e grumbullimit të mbeturinave janë të shpërndara në njësitë administrative. Ato më pas transportohen në venddepozitimin rajonal të mbetjeve urbane në Bushat.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës