Kërko
Këshillim me Publikun

Ftesë për konsultim me publikun - Mbi Planin Sektorial “Projekti i Sistemit Rrugor për Njësinë Strukturore SH011.UB”

31.03.2022

Bashkia e Shkodrës fton për konsultim qytetarët, teknicienët, këshilltarët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi Planin Sektorial “Projekti i Sistemit Rrugor për Njësinë Strukturore SH011.UB”:

Në këtë kuadër, Bashkia Shkodër ka ndërmarrë Nismën “Për Hartimin e Planit Sektorial ‘Projekti i Sistemit Rrugor për Njësinë Strukturore SH011.UB’ në  Bashkinë Shkodër” të miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.59, datë 06.12.2021.

Referuar Ligjit nr. 107, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” i ndryshuar dhe VKM nr. 686, datë 22.11.2017 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”, e ndryshuar, dhe Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër do të realizojë konsultim publik me grupet e interest.

Dëgjesa publike zhvillohet në datën 8 Prill 2022, ora 11:00 në Sallën e Këshillit Bashkiak në  Bashkinë Shkodër, Rr. 13 Dhjetori, nr, 1. Kati I.

 

Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
23.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
22.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
21.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
14.11.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
03.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
02.11.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie
26.10.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
24.10.2022
Në zbatim të VKM nr. 1040, datë 25.11.2020 "Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit...
24.10.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës