Kërko
Forumi Online
Tema: 1 deri 3 nga 3     Faqe:
Tema KrijuarPostimePostimi i fundit
KONSULTIM PËR DISA NDRYSHIME NË PAKETËN FISKALE, FONDET E BUXHETIT PËR VITIN 2018 ME SHPENZIME DHE INVESTIME SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE, TAVANET BUXHETORE PËR VITET 2019-2020
Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 të miratuar me datë 17.12.2015 Për vetëqeverisjen vendore, ligjit nr. 9936 Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar, ligjit nr. 10296 datë 8.7.2010 Për menaxhimin financiar dhe kontrollin i ndryshuar, ligjit 68/2017 Për financat e qeverisjes vendore, udhëzimin nr. 23 datë 22.11.2016 Për procedurat standarte të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm, udhëzimin nr. 2 datë 06.02.2012 Mbi procedurat standarte të zbatimit të buxhetit i ndryshuar, Bashkia Shkodër ju fton të konsultoni dhe të shprehni opinonin tuaj për informacionin e publikuar në: http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/Njoftim_per_Keshillim_me_Publikun_per_disa_ndryshime_ne_Paketen_Fiskale_fondet_e_Buxhetit_per_vitin_2018_me_shpenzime_dhe_investime_sipas_progr_952_1.php
Autori: admin admin   Statusi: E hapur
29.09.2017 14:46:010
MIRATIMI I KALENDARIT TË PËRGATITJES SË PROJEKT PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2018-2020 DHE PROJEKT BUXHETIT VJETOR 2018
Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 të miratuar me datë 17.12.2015 Për vetëqeverisjen vendore, ligjit nr. 9936 Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar, ligjit nr. 10296 datë 8.7.2010 Për menaxhimin financiar dhe kontrollin i ndryshuar, ligjit 68/2017 Për financat e qeverisjes vendore, udhëzimin nr. 23 datë 22.11.2016 Për procedurat standarte të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm, udhëzimin nr. 2 datë 06.02.2012 Mbi procedurat standarte të zbatimit të buxhetit i ndryshuar, bëjmë publik urdhërin nr. 628 datë 19.09.2017 të Kryetares së Bashkisë Shkodër me objekt Miratimin e kalendarit të përgatitjes së projekt programit buxhetor afatmesëm 2018-2020 dhe projekt buxhetit vjetor 2018 si dhe kalendarin e detajuar të aktiviteteve për zbatimin e të cilave është e ngarkuar administrata e Bashkisë Shkodër dhe Institucionet e saj të Varësisë. Jeni të ftuar të shprehni opinionin tuaj në këtë temë të hapur në forum, pasi të konsultoni kalendarin në link-un: http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/Miratimi_i_kalendarit_te_pergatitjes_se_projekt_programit_buxhetor_afatmesem_2018_2020_dhe_projekt_buxhetit_vjetor_2018_945_1.php
Autori: admin admin   Statusi: E hapur
21.09.2017 09:23:520
MIRATIMI I SISTEMEVE TË PIKËZIMIT PËR PROGRAMET SOCIALE TË STREHIMIT
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 16, 18 dhe nenit 54 shkronja dh, f dhe k të ligjit Nr. 139/2015 Për vetëqeverisjen vendore, Bashkia Shkodër njofton zhvillimin e seancave të këshillimit me publikun për diskutimin: Për miratimin e sistemeve të pikëzimit për programet sociale të strehimit. Takimi do të zhvillohet në Bashkinë Shkodër diten e Hënë datë 4 Shtator 2017, ora 18:00. Materialin jeni të lutur ta konsultoni në link-un: http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/njoftim_konsultimi_publik_1241.pdf. Jeni të mirëpritur të merrni pjesë, për të shprehur opinionin tuaj on-line.
Autori: admin admin   Statusi: E hapur
23.08.2017 15:10:200
Tema: 1 deri 3 nga 3     Faqe:

Kjo hapsirë për qytetarët u mundësua me mbeshtetjen financiare te Programit te Granteve te Vogla te Komisionit per Demokraci ne kuadër të projektit "Monitorimi i programeve të transparencës në nivel lokal për një qeverisje demokratike", i zbatuar nga Shoqata Kombëtare e Punonjësve Social.

shoqata-kombetare-punonjesve  

   logo-ambasada-usa
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës