Kërko

Forca e punës

Çdo person i cili është mes 15 dhe 64 vjeç (përjashtuar personat që janë joaktiv si nxënësit, studentët, invalidët, etj) bëjnë pjesë në fuqinë punëtore. Marrëdhëniet e punës ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit janë të rregulluara nga kontrata e punës, në bazë të Kodit të Punës të Republikës së  Shqipërisë dhe  ligjit  nr. 153/2013  “Për nëpunësin civil”. Për 6 mujorin e I të vitit 2017 rezulton se numri  i të punësuarve  në Bashkinë Shkodër është 25,058 persona, nga të cilat 8,021 në sektorin publik dhe 17,037 në sektorin privat. Numri më i madh i të punësuarve është në qytetin e Shkodrës, ndjekur nga njësia administrative Rrethina. Ndërsa njësitë administrative me numrin më të ulët të punësimit janë Postriba, Pulti, Shalë dhe Shosh.

Struktura e punësimit sipas sektorëve i referohet vitit 2017:
28 % në sektorin publik;
72 % në sektorin privat.
Bazuar në të dhënat  paraprake të marra  nga Drejtoria Rajonale e Punësimit Shkodër për vitin  2017.

Emërtimi Gjendja në fund të muajit Sipas grup moshave Sipas nivelit arsimor
Gjithsej Femra K/familjar deri 19vjeç 20-24 vjeç 25-29 vjeç 30-34 vjeç 35-39 vjeç 40-44 vjeç 45-50 vjeç mbi 50vjeç më pak se fillor fillor 9 vjeçar mesëm i përgj mesëm prof universitar
Punëkërkues të papunë gjithsej 4,648 2,249 2,140 178 393 258 242 295 492 813 1,977 59 226 2,439 1,055 596 273

2018 rezulton se janë të regjistruara si punëkërkuese të papuna 2249 femra ose 48% e totalit  të papunëve të regjistruar.
 
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës