Kërko

Energjia elektrike

OSHEE është kompania që ka aktivitetin  e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes  së en- ergjisë elektrike tek konsumatorët. Shkodra falë sistemit hidrik që e rrethon ka kapacitete të larta të prodhimit të energjisë elektrike. Rajoni i Shkodrës është prodhuesi më i madh i prodhimit te energjise elektrike nepërmjet hidrocentraleve  të Ashtës, Vaut të Dejës dhe Komanit në kaskadën e lumit Drin.
Ndriçimi rrugor administrohet nga Bashkia me fondet e saj dhe është i përhapur në pjesën me të madhe të territorit administrativ të bashkisë.

Tarifat e shërbimve të shitjes me pakicë të energjisë elektrike për vitin 2015

Niveli I tensionit Çmimi(lekë/kWh) Çmimi pik(lekë/kWh)
Konsumatorë në 35 kV 9.5 10.93
Konsumatorë në 20/10/6 kV 11 12.65
Furra buke dhe prollim mielli në 20/10/6 kV 7.1 8.17
Konsumatorë në 0.4 kV 14 16.1
Furra buke dhe prollim mielli në 0.4kV 7.6 8.74
Familjarë 9.5
Traifa për konsumin e enrgjisë elektrike në ambjentet e përbashkëta(ndricim shkalle,pompe,ashensor) 9.5
Tarifë fikse për leximin zero(lekë në muaj) 200

Kostoja e energjisë
Burimi: OSHEE

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës