Kërko

Emergjencat

Aplikimi për dhënien e ndihmës financiare familjarve që u është djegur shtëpia.

Në bazë të VKM nr 329 date 16.05.2012 “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmëes shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqëesi natyrore . Kryejmë procedurat e marrjes së dokumentacionit për dhënien e ndihmës së menjëhershme për keto raste dhe vazhdimin e procedurave të mëtejshme. Dokumentacioni që kërkohet është:

  • Kërkesën e familjarit për ndihmë në rastin e fatkeqësisë.
  • Vertetimin  nga sektori i PMNZH-së.
  • Certifikatën familjare.
  • Fotokopje karte identiteti.
  • Fotografi të objektit të djegur.
  • Vertetim nga lagje/njësisë administrative. 
  • Deklaratën e materialeve të djegura të hartuar në prani të përfaqsuesit të lagjes/njësisë administrative.
 
Afishime Publike
25.05.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
25.05.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
21.05.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
11.05.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
09.05.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës