Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

thirrje për projekt propozime relod 2

Përmes metodologjisë LOD të Programit RELOAD

Bashkia Shkodër angazhohet që thirrjet për projektet propozime të fushës kulturore, artistike, sportive dhe rinore si më poshtë vijon, të vazhdojë ti realizojë sipas Metodologjisë LOD, miratuar me VKB nr. 69, datë 30.10.2017.

kb 4

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e    Premte , datë 23 Shtator 2022, ora 17:00.

people

“PEOPLE-Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit të shekullit XX”

Projekti "PEOPLE" financohet nga programi "Europe for Citizens", program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara, i cili udhëhiqet nga Shoqata ATRIUM në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër..

buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr. 37, Janar 2022

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 52   Dt.: 27.09.2022
PER NJE NDRYSHIM NE VKB NR. 3 DATE 05.01.2022 PER MIRATIMIN E BUXHETIT TE VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM PERFUNDIMTAR 2022-2024 TE BASHKISÉ SHKODER I NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 51   Dt.: 27.09.2022
PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË VKB NR.19, DATË 10.05.2022 PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR OSE TË EMËRUAR, TË NËPUNËSVE CIVILË E TË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVË TË BASHKISË SHKODËR DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 50   Dt.: 27.09.2022
MBI MIRATIMIN E RISHPERNDARJES SË FONDIT PËR MBROJTJE CIVILE , BASHKIA SHKODËR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 49   Dt.: 27.09.2022
PËR MIRATIM SHTESË PLANI NË BUXHETIN E BASHKISË SHKODËR TË MIRATUAR ME VKB NR. 3 DATË 05.01.2022 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022-2024 TË BASHKISË SHKODËR I NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 48   Dt.: 27.09.2022
PËR MIRATIM SHTESË PLANI NË BUXHETIN E BASHKISË SHKODËR TË MIRATUAR ME VKB NR. 3 DATË 05.01.2022 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022-2024 TË BASHKISË SHKODËR I NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 47   Dt.: 27.09.2022
PËR NJË SHTESË NË VKB NR. 3 DATË 05.01.2022 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022-2024 TË BASHKISË SHKODËR I NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 46   Dt.: 27.09.2022
PËR SHTESË NË BUXHETIN E VITIT 2022 E MIRATUAR ME VKB NR 3, DATË 05.01.2022 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022-2024 TË BASHKISË SHKODËR DHE DETAJIMIN E FONDIT TE ALOKUAR PER EMERGJENCAT CIVILE P
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 45   Dt.: 27.09.2022
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR. 3 DATË 05.01.2022 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022-2024 TË BASHKISË SHKODËR I NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 44   Dt.: 27.09.2022
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË VLERËSIMEVE DHE PARASHIKIMEVE AFATMESME TË TË ARDHURAVE TË BASHKISË SË SHKODRËS PËR VITET 2023 - 2025
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 43   Dt.: 27.09.2022
RREGULLORE PËR NGRITJEN, FUNKSIONIMIN DHE NDËRVEPRIMIN E STRUKTURAVE KOMUNITARE NË BASHKI
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

 
 
Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
06.10.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
26.09.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
21.09.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
16.09.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës