Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

Për financimin e disiplinave sportive sipas metodologjisë LOD

Bashkia Shkodër angazhohet që thirrjet për projektet propozime të fushës kulturore, artistike, sportive dhe rinore si më poshtë vijon, të vazhdojë ti realizojë sipas Metodologjisë LOD, miratuar me VKB nr. 69, datë 30.10.2017.

kb 4

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e   Merkure , datë 5 Janar 2022, ora 13:00

privatisation_vllaznia_banner

Ecuria e procedurës për shitjen 100% me ankand të aksioneve të KF Vllaznia" sh.a

Bashkia Shkodër bën publike ecurinë e procedurës për dhënien e pëlqimit për shitjen me ankand të aksioneve të Klubit të Futbollit "Vllaznia" sh.a në masën 100%...

buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr. 37, Janar 2022

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 05   Dt.: 05.01.2022
PËR MIRATIMIN E RRJETIT TË LINJAVE DHE TË TARIFËS SË BILETAVE TË TRANSPORTIT QYTETËSE DHE RRETHQYTETËSE TË UDHËTARËVE, PËR PERIUDHËN AFATMESME 2022-2024 NË BASHKINË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 04   Dt.: 05.01.2022
PËR MIRATIMIN E KALENDARIT TË PËRGATITJES SË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2023-2025 DHE BUXHETIT VJETOR 2023
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 03   Dt.: 05.01.2022
PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM PERFUNDIMTAR 2022 - 2024 TË BASHKISË SË SHKODRËS
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 02   Dt.: 05.01.2022
PËR DISA NDRYSHIME NË VKB NR. 1, DATË 22.1.2016 PËR MIRATIMIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE NË BASHKINË SHKODËR, TË NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 01   Dt.: 05.01.2022
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. ARMANDO ELEZ LEKAJ , DRITAN ELEZ LEKAJ , ELEZ ZENEL LEKAJ DHE ZNJ. SHEUKIJE FAIK BARDHI , BANESAT E TË CIL
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 63   Dt.: 23.12.2021
PËR MIRATIMIN E BURSËS SË PLOTË/GJYSËM BURSE, NXËNËSVE, QË MESOJNË NË VITIN E PARË DHE NË VITET E DYTA E LART, PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 62   Dt.: 23.12.2021
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN NËNTOR 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 61   Dt.: 06.12.2021
PËR MIRATIMIN E DHËNIES ME QIRA NË FAVOR TË SUBJEKTIT Z.BUJAR HOXHA TË NJË SIPËRFAQE PREJ 40 M2,ZK 8594,NR.PASURIE 2/27-N21,VOL 30, FAQE 148, NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 60   Dt.: 06.12.2021
PËR MIRATIMIN E NISMËS PËR HARTIMIN E PLANIT SEKTORIAL PROJEKTI I SISTEMIT RRUGOR PËR NJËSINË STRUKTURORE SH002.UB NË BASHKINË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 59   Dt.: 06.12.2021
PËR MIRATIMIN E NISMËS PËR HARTIMIN E PLANIT SEKTORIAL PROJEKTI I SISTEMIT RRUGOR PËR NJËSINË STRUKTURORE SH011.UB NË BASHKINË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

 
 
Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
24.01.2022
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
24.01.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
20.01.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
17.01.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
13.01.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
13.01.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
11.01.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
11.01.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës