Kërko

Arsimi shkollat

Zyra e Arsimit në Bashki trajton marrëdhëniet ekonomike në të gjithë institucionet e arsimit bazë ( kopështe , shkolla 9 vjecare e të mesme   , konvikte ) që kanë të bëjnë me shpenzimet për rikonstruksione të pjesshme,mirëmbajte të zakonshme  etj.Organizon furnizimin me  ushqime për kopështet me drekë dhe konviktet dhe furnizimin me lënde djegëse për ngrohje.Kryen procedurat   për miratimin e bursave   për nxënësit   konviktor  dhe studentët që  fillojne  vitin e parë  të shkollës ,mbeshtetur në vendimet e KM.Aplikimet e kërkesave për burse paraqiten pranë zyrës së Arsimit gjithmonë mbasi të vijë plani i bursave nga  Ministria e Arsimit dhe Sporteve.

KRITERET E PËRFITMIT TË BURSËS PËR STUDENTËT, VITI AKADEMIK 2021-2022

Institucionet   arsimore  që përfshihen në juridiksionin e Bashkisë  Shkodër:

Kopështe  me drekë :
Bep Tusha             tel 022 400 863
Ton  Alimhilli          tel 022 400 113
Gurilie                    tel 022 400 779
Ismet Sali Brucaj   tel 022 400 223
1 Qershori              
Kopështe pa drekë:
Ndoc  Mazi , 16  Shtatori , Xhavit Juknej,Bahcallek,Fetah  Barbullushi,Shejnaze  Juka,Jordan   Misja
Çdo sqarim për pranimin e fëmijëve në këto institucione merret pranë drejtorive të kopështeve .

Shkolla  Publike 9-të vjeçare:
Ismail  Qemali
Salo Halili
Azem  Hajdari
Xheladin  Fishta
Skenderbeg
Pashko  Vasa
Branko  Kadia
Mati  Logoreci
Ndoc  Mazi
Martin  Camaj
Dëshmorët e Prishtinës
Ali  Laçej
Ajasem
Liria
Ruzhdi  Daca
Shirokë
Zogaj
Qendra  Kulturore e Fëmijëve
Shkolla  Speciale “ 3 Dhjetori  “  ( fëmijë me aftësi të kufizuara)

Shkolla  të mesme Publike
Gjimnaze
28 Nëntori ,Jordan  Misja, Oso  Kuka
Profesionale
Kolë  Idromeno, Arben  Broci,Kolë  Margjini,Teknollogjike ,Shejnaze  Juka , Preke Jakova,Zija Bulici             
Konvikte
Pranë  shkollës Industriale       tel 022 400 804
Pranë shkollës Artistike            tel 022 400 796
Konvikti i vajzave Safet Spahiu tel 022 400 415

 
Afishime Publike
25.05.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
25.05.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
21.05.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
11.05.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
09.05.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës