Kërko

Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë

Në Bashkinë Shkodër zhvillojnë aktivitetin e tyre arsimor 66 kopshte nga të cilat 59 publike (24 kopshte në Njësinë Administrative të Shkodrës dhe 35 në dhjetë njësitë e tjera administrative)
dhe 7 private. Përsa i përket arsimit fillor zhvillojnë aktivitetin e tyre 24 shkolla nga të cilat 23 janë publike dhe një është private. Sistemi i arsimit 9-vjeçar përbëhet nga 74 shkolla nga të cilat 62 publike (20 në Njësinë Administrative Shkodër, dhe 42 në dhjetë njësitë e tjera administrative) si dhe 12 shkolla 9-vjeçare private.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës