Kërko

Arsimi i mesëm i lartë,gjimnazet

Në Bashkinë e Shkodrës zhvillojnë aktivitetin e tyre 22 gjimnaze nga të cilat 5 gjimnaze i gjejmë në Njësinë Administrative Shkodër dhe 8 gjimnaze në njësitë e tjera Administrative, si dhe 9 gjimnaze private.

Nr Njësia Administrative Shkolla të mesme (nr)
1 Qyteti Shkodër 14
2 Ana e Malit 1
3 Bërdicë 2
4 Dajc 1
5 Guri i Zi 1
6 Postribë 1
7 Pult 0
8 Rrethina 0
9 Shalë 1
10 Shosh 0
11 Velipojë 1
Total 22

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës