Kërko

Afishim Publik nga IMT

Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet", Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit shpall njoftimin e mëposhtëm me një afat 15 ditor.

Proces-verbalin e konstatimit të kundravajtjes nr. 14, datë 23/02/2023; Vendim për pezullimin e punimeve nr. 1310, datë 23/02/2023; Vendim për prishjen  e objektit nr.839, datë 03/03/2023; Vendim dënimi me gjobë nr. 1042, datë 03/03/2023.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës