Kërko
Afishime Publike

Afishim Publik nga IMT

Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet", Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit shpall njoftimin e mëposhtëm me një afat 15 ditor.

Proces -verbalin e konstatimit të kundravajtjes nr. 15, datë 18/07/2022; Vendim për pezullimin e punimeve nr.1281, datë 18/07/2022.

Vendim për prishjen e objektit të kundërligjshëm nr.804, datë 13/07/2022.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës