Kërko
Afishime Publike

Afishim Publik nga IMT

Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet", Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit shpall njoftimin e mëposhtëm me një afat 10 ditor:

Proces-verbalin e konstatimit të kundravajtjes“ nr.13 datë 24.11.2021. "Vendim pezullimi të punimeve” me nr.1220 datë 24.11.2021.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës