Kërko

Afishim Publik nga ASHK

Në zbatim të VKM nr. 1040, datë 25.11.2020 "Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit për ndërtimet pa leje", Agjencia Shtetërore e Kadastrës Shkodër ka marrë në shqyrtim kërkesën e plotësuara nga subjekti dhe nga evidentimi në terren rezultojnë të dhënat e afishuara si mëposhtë vijon për një afat 30 ditor.

Të dhënat e kërkesës dhe të evidentimit në terren në përgjigje të kërkesës së subjektit - Besmir Bardhyl Ramadani

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës