Kërko
Afishime Publike

Afishim Publik nga ASHK

24.11.2021

Në zbatim të VKM 1040,datë 25.11.202 " Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve  të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtimet pa leje" ka marrë në shqyrtim kërkesat si më poshtë vijojnë.

Bazuar në pikën 31 të VKM 1040, datë 25.11.2020 të dhënat e kërkesës dhe  të evidentimit në terren  bëhen publike për 30 ditë.

Të dhënat e kërkesës dhe të evidentimit në terren në përgjigje të kërkesës së subjektit- Vitore Ndoc Ashiku

Të dhënat e kërkesës dhe të evidentimit në terren në përgjigje të kërkesës së subjektit-Ndoc Jak Brahimi

Të dhënat e kërkesës dhe të evidentimit në terren në përgjigje të kërkesës së subjektit-Loreta Tome Halili

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës