Kërko
Afishime Publike

Afishim Publik nga ASHK

Në bazë të ligjit nr.111 datë 20.12.2018 "Për Kadastrën"nenet 38-39 pika1 si dhe rregullores nr.184 prot, datë 08.04.199, "Pë punën në zyrat e regjistrimit',ASHK-Shkodër afishon për publikun planin e rilevimit e pasurive apo dokumente hartografike për një periudhe 45 ditësh.

Njoftimi dhe plani i rilevimit në kërkesën për korrigjim dhe përditësim të Z.Stiven Kiri.  

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës