Kërko
Afishime Publike

Afishim Publik nga ASHK

Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" Agjencia Shtetërore e Kadastrës Shkodër ka marrë në shqyrtim kërkesat e plotësuara nga subjektet dhe nga procesverbalet e verifikimeve në terren rezultojnë të dhënat e afishuara si mëposhtë vijon:

Procesverbali i verifikimit në terren në përgjigje të kërkesës së subjektit - Rrok Kolë Gila

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës