Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

thirrje për projekt propozime relod 2

Përmes metodologjisë LOD të Programit RELOAD

Bashkia Shkodër angazhohet që thirrjet për projektet propozime të fushës kulturore, artistike, sportive dhe rinore si më poshtë vijon, të vazhdojë ti realizojë sipas Metodologjisë LOD, miratuar me VKB nr. 69, datë 30.10.2017.

kb 4

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e   Marte , datë 26 Korrik 2022, ora 17:00.

people

“PEOPLE-Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit të shekullit XX”

Projekti "PEOPLE" financohet nga programi "Europe for Citizens", program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara, i cili udhëhiqet nga Shoqata ATRIUM në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër..

buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr. 37, Janar 2022

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 39   Dt.: 26.07.2022
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR. 22, DATE 18.04.2019 PËR MIRATIMIN E PLANIT LOKAL PËR VEPRIMIN E ZHURMËS NË MJEDIS TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 38   Dt.: 26.07.2022
PËR PJESMARRJEN E BASHKISË SHKODËR NË SUBJEKTE ME KOMPETENCA TË PËRBASHKËTA ME QËLLIM KRYERJEN E SHËRBIMEVE TË FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM, GRUMBULLIMIT, LARGIMIT DHE TRAJTIMIT TË UJRAVE TË NDOTURA
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 37   Dt.: 26.07.2022
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN QERSHOR 2022
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 36   Dt.: 26.07.2022
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN MAJ 2022
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 35   Dt.: 13.06.2022
PËR NDRYSHIMIN E EMËRTIMIT TË RRUGËS KORPUSIT NË RRUGA KOLË MJEDA NË BASHKINË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 34   Dt.: 13.06.2022
PËR SHTESË NË BUXHETIN E VITIT 2022 E MIRATUAR ME VKB NR. 3, DATË 05.01.2022 "PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022-2024 TË BASHKISË SHKODËR"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 33   Dt.: 13.06.2022
PËR ANGAZHIMIN E BURIMEVE FINANCIARE TË BASHKISË SHKODËR PËR BASHKËFINANCIM NË APLIKIMIN ME NR. REF: EU4M-CFP1-A2; PËR ANGAZHIMIN PËR MBULIMIN E KOSTOVE TË MIRËMBAJTJES SË PROJEKTIT DHE PËR AUTORIZIMIN E KRYETARIT PËR LIDHJEN E KONTRATËS SË GRANTIT
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 32   Dt.: 13.06.2022
PËR MIRATIMIN E VLERËS SË SUBVENCIONIMIT TË QIRASË DHE PËRJASHTIMIN NGA PAGESA E QIRASË TË PËRFITUESVE TË SUBVENCIONIMIT NË RAPORT ME NIVELIN E TË ARDHURAVE PËR PËRFITUESIT E BANESAVE SOCIALE ME QIRA TË ADMINISTRUARA NGA BASHKIA SHKODËR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 31   Dt.: 13.06.2022
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VJETOR TË KONSOLIDUAR TË ZBATIMIT TË BUXHETIT VITI 2021, TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 30   Dt.: 13.06.2022
KODI I SJELLJES DHE I PARANDALIMIT TË KONFLIKTIT TË INTERESAVE TË KËSHILLTARIT BASHKIAK
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

 
 
Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
10.08.2022
Në zbatim të VKM nr. 1040 datë 25.11.2020 "Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit...
02.08.2022
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
22.07.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
20.07.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
12.07.2022
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës