Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

Për financimin e disiplinave sportive sipas metodologjisë LOD

Bashkia Shkodër angazhohet që thirrjet për projektet propozime të fushës kulturore, artistike, sportive dhe rinore si më poshtë vijon, të vazhdojë ti realizojë sipas Metodologjisë LOD, miratuar me VKB nr. 69, datë 30.10.2017.

kb 4

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e  Premte , datë 3 Dhjetor 2021, ora 17:00

privatisation_vllaznia_banner

Ecuria e procedurës për shitjen 100% me ankand të aksioneve të KF Vllaznia" sh.a

Bashkia Shkodër bën publike ecurinë e procedurës për dhënien e pëlqimit për shitjen me ankand të aksioneve të Klubit të Futbollit "Vllaznia" sh.a në masën 100%...

Lexo të plotë
buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.35, Nëntor 2021

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 56   Dt.: 01.11.2021
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. BESNIK HASAN ÇELAJ , Z. KUJTIM JAHJA DOMNORI , Z. LORENC MARK DEDA , Z. MIRASH PALOKË MARKU , Z. NUH SEL
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 55   Dt.: 01.11.2021
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR. 63, DATË 28.12.2020 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2021 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM PERFUNDIMTAR 2021 - 2023 TË BASHKISË SË SHKODRËS, TE NDRYSHUAR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 54   Dt.: 01.11.2021
PËR NJË SHTESE NË VKB NR. 12, DATË 26.02.2021 PËR MIRATIMIN E SISTEMEVE TË PIKËZIMIT PËR PROGRAMET E STREHIMIT SOCIAL PËR VITIN 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 53   Dt.: 01.11.2021
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN SHTATOR 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 52   Dt.: 30.09.2021
PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS DHE DHËNIEN E MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT BASHKIAK
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 51   Dt.: 30.09.2021
MIRATIMIN E PLANIT TË MBARËSHTIMIT TË EKONOMISË PYJORE BRUÇAJ NJËSIA ADMINISTRATIVE PULT BASHKIA SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 50   Dt.: 30.09.2021
PËR DHËNIE PËLQIMI PËR DHËNIE ME QIRA TË EKONOMISË PYJORE PRUEMOS SHELDI, NJËSIA ADMINISTRATIVE RRETHINA,BASHKIA SHKODËR, NGASTRA 50 A, ME SIPËRFAQE 250 M2 , ME AFAT 5 VJECAR PËR VENDOSJEN E ANTENËS TË KOMUNKIMIT TË OPERATORIT TË TELEFONISË CELULARE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 49   Dt.: 30.09.2021
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR PARAQITJEN DHE SHQYRTIMIN E ANKESAVE, VËREJTJEVE, KËRKESAVE, PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 48   Dt.: 30.09.2021
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN GUSHT 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 47   Dt.: 30.08.2021
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN KORRIK 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

 
 
Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
25.11.2021
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
24.11.2021
Në zbatim të VKM 1040,datë 25.11.202 " Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtimet pa leje"...
23.11.2021
Në bazë të ligjit nr.111 datë 20.12.2018 "Për Kadastrën" nenet 38-39 pika 1 si dhe rregullores nr.184 prot, datë 08.04.199, "Pë punën në zyrat e regjistrimit',...
18.11.2021
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
13.11.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim"...
02.11.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
29.10.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
29.10.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
29.10.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim...
27.10.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës