Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

  voltana ademi

Vlerësimi i dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet në zonën e Nënshkodrës

Bashkia Shkodër përfundon vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet në zonën e Nënshkodrës, si pasojë e prurjeve të larta dhe shkarkimeve në kaskadën e Drinit në periudhën Janar-Shkurt 2021

kb 4

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a“ të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftoj thirrjen e mbledhjes së radhës së Këshillit Bashkiak Shkodër e cila do mbahet on-line ditën e Marte, datë 20 Prill 2021, ora 17:00.

privatisation_vllaznia_banner

Ecuria e procedurës për shitjen 100% me ankand të aksioneve të KF Vllaznia" sh.a

Bashkia Shkodër bën publike ecurinë e procedurës për dhënien e pëlqimit për shitjen me ankand të aksioneve të Klubit të Futbollit "Vllaznia" sh.a në masën 100%...

Lexo të plotë
buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.29, Mars 2021

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë...

Lexo të plotë

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 20.04.2021
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.63 DT 28.12.2020 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2021 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2021-2023 TË BASHKISË SHKODËR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 25   Dt.: 20.04.2021
PËR DHËNIE PËLQIMI PËR DHËNIEN ME QIRA NË FAVOR TË SUBJEKTIT RESTORANT PIZZERIA ITALIA TË NJË SIPËRFAQE PREJ 27 M2 , NR.PASURIE 4/254, ZK 8594 ,VOL 9, FAQE 83, NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 24   Dt.: 20.04.2021
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN MARS 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 23   Dt.: 25.03.2021
PËR EMËRTIMIN E RRUGËS QË KUFIZOHET NDËRMJET RR.KOLË IDROMENO DHE RR.HASAN RIZA PASHA ME EMRIN AT ALEKSANDËR PETANI
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 22   Dt.: 25.03.2021
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT TË VITIT 2020 TË BASHKISË SHKODËR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 21   Dt.: 25.03.2021
PËR DHËNIE DAKORTËSIE PËR VIJIMIN E PROCEDURAVE TË HEQJES NGA FONDI PYJOR/KULLOSOR PUBLIK PËR AKTIVITET MINERAR TË SHFRYTËZIMIT TË GURIT GËLQEROR PËR OBJEKTIN GAJTAN-GURI I ZI PËR SHOQËRINË STONE ALB SHPK.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 20   Dt.: 25.03.2021
PËR MIRATIMIN E PLANIT PËR PARANDALIMIN DHE SHUARJEN E ZJARREVE NË FONDIN PYJOR/KULLOSOR NË BASHKINË SHKODËR PËR VITIN 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 19   Dt.: 25.03.2021
PËR MIRATIMIN E TAVANEVE PËRGATITORE TË SHPENZIMEVE TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2022-2024 PER BASHKINË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 18   Dt.: 25.03.2021
PËR VAZHDIMIN E FINANCIMIT TË DISIPLINAVE SPORTIVE SIPAS PBA 2021-2023, PROGRAMI SPORT DHE ARGËTIM, PËRMES METODOLOGJINË LOD, PAS MBYLLJES SË FUNKSIONIMIT TË KLUBIT SPORTIV VLLAZNIA
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 17   Dt.: 25.03.2021
PËR NJË SHTESE NË VKB NR. 63 , DATË 28.12.2020 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2021 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2021-2023 TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

 
Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
17.05.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
14.05.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
14.05.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
12.05.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
06.05.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
04.05.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës