Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

thirrje për projekt propozime relod 2

Përmes metodologjisë LOD të Programit RELOAD

Bashkia Shkodër angazhohet që thirrjet për projektet propozime të fushës kulturore, artistike, sportive dhe rinore si më poshtë vijon, të vazhdojë ti realizojë sipas Metodologjisë LOD, miratuar me VKB nr. 69, datë 30.10.2017.

kb 4

Njoftim për mbledhjen e rradhës të Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e  Marte , datë 4 Prill 2023, ora 17:00.

people

“PEOPLE-Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit të shekullit XX”

Projekti "PEOPLE" financohet nga programi "Europe for Citizens", program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara, i cili udhëhiqet nga Shoqata ATRIUM në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër..

horografia_001

Rindërtimi i rrugës kufitare Shirokë - Zogaj - Mali i Zi dhe Ujësjellës Kanalizime në zonën e Shirokës Zogaj

Në kuadër të zbatimit të Programit Shqiptar te Programi i Infrastrukturës dhe Zhvillimit të Turizmit  në Shqipëri (AITP) , i bashkëfinancuar nga BERZH dhe BE...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 21   Dt.: 20.02.2023
PËR EMËRTIMIN E SHKOLLËS 9 VJEÇARE FSHATI DRAGOÇ, NJËSIA ADMINISTRATIVE POSRRIBË, ME EMRIN ISMET ÇELAJ
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 20   Dt.: 20.02.2023
PËR MIRATIMIN E HARTËS SË PËRGJITHSHME TË PLAZHEVE TË LEJUARA NË TERRITORIN BREGDETAR TË NJËSISË ADMINISTRATIVE VELIPOJË, BASHKIA SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 19   Dt.: 20.02.2023
PËR MIRATIMIN E PLANIT PËR PARANDALIMIN DHE SHUARJEN E ZJARREVE NË FONDIN PYJOR/KULLOSOR NË BASHKINË SHKODËR PËR VITIN 2023
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 18   Dt.: 20.02.2023
PËR MIRATIMIN E LISTËS SHTESË TË PËRFITUESVE PRANË BANESAVE SOCIALE ME QIRA TË ADMINISTRUARA NGA BASHKIA SHKODËR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 17   Dt.: 20.02.2023
PËR KALIMIN E MJETIT AMBULANCË TEK NJËSIA VENDORE E KUJDESIT SHËNDETËSOR SHKODËR, PËR QENDRËN SHËNDETËSORE DAJÇ.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 16   Dt.: 20.02.2023
PËR NJË NDRYSHIM NË BUXHETIN E VITIT 2023, E MIRATUAR ME VKB NR. 71, DATË 27.12.2022 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2023 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2023-2025 TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 15   Dt.: 20.02.2023
PËR DHËNIEN E NDIHMËS FINANCIARE NGA BASHKIA SHKODËR PËR FATKEQËSINË NATYRORE TË SHKAKTUAR NGA TERMETI NË TURQI
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 14   Dt.: 20.02.2023
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN JANAR 2023
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 13   Dt.: 31.01.2023
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.27, DATË 01.06.2016 PËR NGRITJEN E KËSHILLIT ARTISTIKO KULTUROR, SHPËRBLIMIN E ANËTARËVE TË TIJ DHE MIRATIMIN E RREGULLORES SË FINANCIMIT TË PROJEKTEVE KULTURORE , ARTISTIKE, SPORTIVE DHE RINORE NË BASHKINË SHKODËR I ND
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 12   Dt.: 31.01.2023
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE DHE VLERËS SË SUBVENCIONIT TË QIRASË PËR ATO INDIVIDË/FAMILJE QË NUK PËRBALLOJNË QIRANË E TREGUT TË LIRË PËR VITIN 2023.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

 
 
Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
28.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
27.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
27.03.2023
Në zbatim të VKM nr.1040, datë25.11.2020 " Për përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtimet paleje" ...
23.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
21.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
16.03.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
08.03.2023
Në zbatim të VKM nr. 827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë...
06.03.2023
Në zbatim të VKM nr. 827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë...
02.03.2023
Bashkia Shkodër ka zbatuar projektin FARO – Trashëgimia Disonante në Qytetet Evropiane me kohëzgjatje Mars 2022 - Mars 2023...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës