Kërko

Vendimet e Këshillit

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 519 akte  Faqe  prej 52  akte ne faqe  
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 36   Dt.: 25.08.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN KORRIK 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 35   Dt.: 07.08.2020
PËR MIRATIMIN E TAVANEVE PERFUNDIMTARE TË SHPENZIMEVE TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2021-2023 PER BASHKINË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 34   Dt.: 07.08.2020
PËR MIRATIMIN E PËRDORIMIT TË FONDIT REZERVË PËR ZBATIMIN E PROJEKTIT RIKONSTRUKSION I GODINAVE NË PRONËSI TË NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE PËR STREHIM SOCIAL (RIKONSTRUKSIONI I ISH KONVIKTIT TË SHKOLLËS VETERINARE)
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 33   Dt.: 30.07.2020
PËR DHËNIE PËLQIMI PËR DHËNIEN ME QIRA TË SIPËRFAQES 155 M2 NDËRTESË SUBJEKTIT SEZAI SHPUZA, NË STADIUMIN LORO BORIÇI, NDODHUR NË ZONËN KADASTRALE 8591, ME SIP.28634 M2, PASURIA NR.7/39, FLETË INVENTARI 221, NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 32   Dt.: 30.07.2020
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.26 DATË 30.12.2019PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2020 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2020-2022 TË BASHKISË SHKODËR TË NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 31   Dt.: 23.07.2020
PËR MIRATIMIN E PLANIT TË AKTIVITETEVE TË KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR PËR PERIUDHËN GUSHT-DHJETOR 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 30   Dt.: 23.07.2020
PËR DISA NDRYSHIME NË VKB NR.10, DATË 19.9.2019 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS, NUMRIT DHE ANËTARËVE TË KOMISIONEVE TË PËRHERSHME TË KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 29   Dt.: 23.07.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN QERSHOR 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 28   Dt.: 26.06.2020
PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË NJËSISË ANA E MALIT QË KËRKOHEN PËR TRANSFERIM NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR, TË QARKUT TË SHKODRËS
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 25   Dt.: 26.06.2020
PËR DISA NDRYSHIME NË VKB NR.1, DATË 22.1.2016 PËR TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE NË BASHKINË SHKODËR, TË NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 519 akte  Faqe  prej 52  akte ne faqe  
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës