Kërko

Vendime

Në mbështetje të nenit 8, 9 të ligjit Nr. 139/2015 datë 17.12.2015 "Për qeverisjen vendore", ligjit Nr. 44/2015 "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 29, vendosi:

Vendim nr.04, datë 07.01.2020 " Për delegimin e kompetencave"

Vendim nr.6,  datë 03.01.2019 "Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër"
Vendim nr.6 , datë 01.02.2019 "Për  një ndryshim në vendimin nr. 06, datë 03.01.2019 për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër"
Vendim nr.6,  datë 19.03.2019 "Për  një ndryshim në vendimin nr. 06, datë 03.01.2019 për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër"
Vendim nr.6,  datë 26.03.2019 "Për  një ndryshim në vendimin nr. 06, datë 03.01.2019 për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër"
Vendim nr.6 , datë 05.04.2019 "Për  një ndryshim në vendimin nr. 06, datë 03.01.2019 për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër"

Vendim nr 102, datë 03.06.2019 " Për miratimin e rregullores për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në Bashkinë Shkodër"

Vendim nr.163, datë 20/09/2019 "Për delegim Kompetence" 

Vendim nr.151, datë 22.08.2019 "Për delegim Kompetence

Vendim  nr.115, datë 10.07.2019 "Për delegim Kompetence"

Vendim nr. 109, datë 29.06.2019 "Për delegim Kompetence"

Vendim nr.101, datë 03.06.2019 "Për delegim Kompetence"

Vendim nr. 32, datë 28.02.2019 "Për delegim kompetence"

Vendim nr. 23, datë 22.01.2019 "Për delegim kompetence"

Vendim nr. 09, datë 11.01.2019 "Për delegim kompetence" 

Vendim nr. 205, datë 17.09.2018 "Për delegim kompetence" 

Vendim nr. 141, datë 08.06.2018 "Për delegim kompetence" 

Vendim nr. 105, datë 25.04.2018 "Për delegim kompetence"

Vendim nr. 40, datë 31.01.2018 "Për delegim kompetence" 

Vendim nr. 423, datë 06.11.2017 "Për delegim kompetence"

Vendim nr. 277, datë 25.07.2017 "Për delegim kompetence" 

Vendim nr. 177 , datë 06.06.2017 "Për delegim kompetence"

Vendim nr. 160 , datë 22.05.2017 "Për delegim kompetence" 

Vendim nr. 159, datë 22.05.2017 "Për delegim kompetence"

Vendim nr. 158, datë 22.05.2017 "Për delegim kompetence"

Vendim nr. 28 , datë 12.02.2017 "Për delegim kompetence"  

Vendim nr. 467, datë 22.07.2016 "Për delegim kompetence"

Vendim nr. 360, datë 13.06.2016 "Për delegim kompetence"

Vendim nr. 359, datë 13.06.2016 "Për delegim kompetence"

Vendim nr. 358, datë 13.06.2016 "Për delegim kompetence"

Vendim nr. 357, datë 16.06.2016 "Për delegim kompetence"

Vendim nr. 58, datë 03.04.2019 "Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH015. UB sipas PPV"
Vendim nr. 59, datë 03.04.2019 "Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH016. UB sipas PPV"
Vendim nr. 60, datë 03.04.2019 "Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH005. UB sipas PPV"
Vendim nr. 61, datë 03.04.2019 "Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH006. UB sipas PPV"
Vendim nr. 62, datë 03.04.2019 "Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH008. UB sipas PPV"
Vendim nr. 74, datë 11.04.2019 "Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH009. UB sipas PPV"
Vendim nr. 76, datë 11.04.2019 "Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH010. UB sipas PPV"
Vendim nr. 77, datë 11.04.2019 "Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH007. UB sipas PPV"
Vendim nr. 79, datë 16.04.2019 "Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë VL003. UB sipas PPV"
Vendim nr. 183, datë 15.04.2019 "Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH026. UB sipas PPV"

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës