Kërko

Urdhëra

Udhëzim nr 5, datë 03/09/2020 "Për menaxhimin e situatës në institucionin Bashkia Shkodër, gjatë pandemisë Covid-19"

Urdhër nr.562
, datë 22.07.2020 "Për miratimin e procedurës standarde të veprimit në Bashkinë Shkodër për pajisjen e subjekteve aplikues me license 'Për Tregtimin me Pakicë të Karburanteve, Gazit te lengshëm të Naftës për automjetet, Vajrave Lubrifikante dhe Lëndëve Djegëse për Përdorim nga Konsumatorët Fundorë' "

Urdhër nr.346 , datë 13.05.2020 "Për marrjen e masave organizative dhe administrative në kuadër të parandalimit të COVID-19 gjatë punës në shërbimin publik në institucionet e Bashkisë Shkodër"

Urdhër nr.288 , datë 17.04.2020 " Për tranferimin e maskave mbrojtëse nga Bashkia Shkodër tek Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër"

Urdhër nr.257 , datë 25.03.2020 " Për ngritjen e grupeve të punës, pjesë e komisioneve të mbrojtjes civile, për dërgimin e produkteve ushqimore dhe joushqimore te shtresat në nevojë në kushtet e eidemisë së shkaktuar nga COVID-19"

Urdhër nr.253 , datë 18.03.2020 " Për ngritjen e komisionit  të mbrojtjes civile në Bashkinë Shkodër"

Urdhër nr.238 , datë 12.03.2020 " Për caktimin e ditëve pushim për administratën dhe shërbimeve publike dhe të institucioneve në varësi, në kuadër të masave për mbrojtjen nga përhapja e COVID-19"

Urdhër nr.230 , datë 09.03.2020 " Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike, anullimin e grumbullimeve  masive në vende të mbyllura apo të hapura, mbylljen e Institucioneve Arsimore dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19"

Urdhër nr.223 , datë 04.03.2020 "Për ngritjen e grupit të punës për monitorimin dhe vlerësimin e higjenës të ambjenteve dhe hapësirave të ekspozuara ndaj Virusit Covid- 19 "

Urdhër nr.124, datë 12.02.2020 "Për ngritjen e grupit të konstatimit dhe vlerësimit të dëmeve në raste të Emergjencave Civile për të gjithë Bashkinë"

Urdhër nr.73, datë 31.01.2020 "Për ngritjen e grupeve të punës për verifikimin e të gjitha ambjenteve të tjetërsuara në dyqane dhe zhvillim të aktiviteteve të ndryshme, në katet përdhe të pallateve në NJA Bashkia Shkodër"

Urdhër nr.275 , datë 09.04.2019 "Për organizimin e punës gjatë sezonit Turistik"

Urdhër nr.389, datë 14.05.2019 "Për krijimin e grupit të punës për hartimin e Planit të Integritetit"

Urdhër nr.462, datë 27.05.2019 "Për ngritjen e grupit të punës për verifikimin e zbatimit të kontratave të tregut Rus"

Urdhër nr.493, datë 26.06.2020 "Mbi monitorimin e regjistrimit dhe transferimit e fëmijeve ne shkolla, ne arsimin bazë dhe atë të mesëm, sipas zonave të mbulimit në Bashkinë Shkodër"

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës