Kërko

Tarifa për dhënien e informacionit

Shërbimet administrative që ofrohen nga Bashkia Shkodër, janë pa pagesë. Përjashtim bëjnë rastet kur me ligj apo me VKB, është përcaktuar tarifë për një shërbim të caktuar.
Dhënia e informacionit është pa pagesë.
Informacioni i kërkuar në rrugë elektronike i jepet çdo qytetari, gjithashtu pa pagesë.
Kur, qytetari kërkon dokumentacion nga arkivi njësuar me origjinalin, tarifa është 500 lekë (VKB nr.1, datë 22.01.2016, “Për taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Shkodër” i ndryshuar).
Tarifa për dhënie dokumentacioni mbi 10 faqe nga arkivi njësuar me origjinalin, është 10 lekë për çdo faqe. 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës