Kërko

Taksat dhe tarifat

taksa_dhe_tarifa Informohu rreth taksave tuaja te vitit 2014 

Keshilli Bashkiak me vendimin e tij nr.2 , date 31.01.2014 “ Për Paketën Fiskale te vitit 2014” ka përcaktuar Taksat dhe Tarifat për vitin 2014.

Lexo më shumë Paketën Fiskale 2014 pdf-ikon

 

Afati i pagesave për detyrimet që kane bizneset që zhvillojnë aktivitetin në juridiksionin e Bashkisë  Shkodër  është data 20 Prill. Afati i pagesave për detyrimet e lindura pas 20 prillit është 30 dite pas lindjes se detyrimit, në rast të mos pagesës në afatin e mesiperm, do të aplikohet gjobë në masen 5% të detyrimit të papaguar për çdo muaj vonesë.
Në rast se aktiviteti i biznesit hapet gjatë vitit fiskal, apo mbyllet gjatë vitit ,  detyrimi llogaritet proporcional me kohën e zhvillimit të aktivitetit.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës