Kërko

Strehimi dhe ndërtesat

Ne kuader te nevojave qe kane qytetaret per strehim, per nje sistemim me te pershtateshem dhe te perballueshem apo dhe ne ndihmen nga shteti, kemi perfaqsuesin e strehimit qe ne funksion te programeve sociale te strehimit kerkon dokumentacionin e meposhtem nga qytetaret:

  • Kerkesa per tu trajtuar me strehim, bazuar ne ligjin nr 9232 date 13.05.2004 (formular i gatshem qe merret ne Bashki)
  • Deklerate e vertetimit te informacionit paraprak, tek noteri.
  • Çertifikaten personale dhe familjare.
  • Fotokopje karte identiteti
  • Vertetim rajoni per vendbanimin dhe kerkese strehimi.
  • Mandat pagese 200 ( dyqind ) leke, pagese ne Bashki.

VO. Dokumentacioni kalohet per shqyrtim prane Keshillit Bashkiak.

 
Afishime Publike
03.08.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
02.08.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
02.08.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
27.07.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
27.07.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
27.07.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
22.07.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
22.07.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
12.07.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
08.07.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës