Kërko

Statuti i Bashkisë

Bashkia e Shkodrës është një Ent autonom lokal, është i përfaqësuar sipas parimevet të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, Kartës Evropiane të Vetëqeverisjes Vendore dhe të Ligjit nr. 8652, dt. 31-07-2000 "Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore". Vetëqeverisja e Bashkisë, në përputhje me parimet e përgjithshme të Ligjit, realizohet me mundësitë dhe institutet e parashikuara në këtë Statut, i cili përcakton parimet themelore e organizimit të Entit.

Shkarko Statutin e Bashkisë Shkodër

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës