Kërko

Statuti i Bashkisë

Bashkia e Shkodrës është një Ent autonom lokal, është i përfaqësuar sipas parimevet të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, Kartës Evropiane të Vetëqeverisjes Vendore dhe të Ligjit nr. 8652, dt. 31-07-2000 "Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore". Vetëqeverisja e Bashkisë, në përputhje me parimet e përgjithshme të Ligjit, realizohet me mundësitë dhe institutet e parashikuara në këtë Statut, i cili përcakton parimet themelore e organizimit të Entit.

Shkarko Statutin e Bashkisë Shkodër

 
Afishime Publike
07.04.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
02.04.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
19.03.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
17.03.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës