Kërko

Statistikat vendore

Publikimi i statisikave vendore kryhet njëherë në vit.
Statistikat vendore me të dhënat kyçe të Bashkisë sipas fushave kryesore dhe të ndara sipas gjinisë, pasqyrohen në faqen zyrtare të internetit, www.bashkiashkoder.gov.al,-Rreth Shkodres- Profili i forcës së punës.
Struktura përgjegjëse në bashki për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore është në funksion të Drejtorisë së Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit.

Për më shumë informacion.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës