Kërko

Si të hapësh biznesin

si_te_hapesh_biznes Si të hapësh biznesin tend?

1. Rregjistrimi ligjor i biznesit tuaj pranë  Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (Q.K.R )

Për të plotësuar hapin e pare, Ju duhet të  paraqiteni dhe të aplikoni për rregjistrim biznesi pranë Q.K.R Shkodër e cila ndodhet tek Qendra e Sherbimeve per Publikun  duke  u paraqitur me dokumentin e identifikimit.

2. Rregjistrimi fiskal i biznesit në Drejtorinë e të Ardhurave pranë Bashkisë Shkodër.Pas rregjistrimit të biznesit tuaj në (Q.K.R)  ju duhet te paraqiteni pranë Drejtorisë së të Ardhurave  me qëllim rregjistrimin për efekte fiskale me dokumentacionin e mëposhtëm: 

  • Një kopje të numrit të  identifikimit të subjektit ( Nuis ) lëshuar nga Q.K.R

    si_te hapesh_biznesin2 Hedh hapat e sigurta ne ngritjen e biznesit tënd
  • Një kopje të ekstraktit të  marrë nga Q.K.R
  • Një kopje të kartës së identitetit
  • Dokumentat e pronësisë : Fotokopje e kontratës së qerasë së  mjedisit nese jeni qeramarrës, bashkëngjitur planimetria e objektit dhe m² të saj
  • Fotokopje e dokumentit të pronësisë në se jeni pronar i objektit së bashku me planimetrinë  përkatëse.
  • Në rastin e Shoqerive Tregtare të ashtuquajtura Biznes i madh
  • Akti i themelimit të Shoqerisë
  • Statuti i Shoqërisë
 
Afishime Publike
03.08.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
02.08.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
02.08.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
27.07.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
27.07.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
27.07.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
22.07.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
22.07.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
12.07.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
08.07.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës