Kërko

Shpallje vazhdim proçedure

Në zbatim të nenit 22 te Ligjit Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, kreu IV, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër, shpall kandidatët (që kanë grumbulluar më shumë se gjysmën e pikëve nga vlerësimi me shkrim) të kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës  së strukturuar me gojë.
Kandidatët e kualifikuar, të renditur sipas rendit alfabetik janë:

-1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A Rrethina) pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse , kategoria e pagës  III-b
janë :

1.Emirjana Hykaj
2.Fatlum Mehmeti
3.Qamile Mashku
4.Saida Uraj

- 1 (një) specialist, Njësia e administrimit të Ndihmës Ekonomike dhe Paaftësisë pranë Drejtorisë së Administrimit të Ndihmës Ekonomike dhe PAK , kategoria e pagës  III-b

  1.Senada Rragami

-1 (një) specialist, Sektori i Protokoll-Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse ,kategoria e pagës  III-b
janë :
1.Irma Sulishti
2.Leonora Laçi

Kandidatët e kualifikuar  njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë   ambjenteve  të Bashkisë  Shkodër me datë 24.01.2019, ora 11:30.
   

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës