Kërko

Shpallje vazhdim proçedure

 Në zbatim të nenit 22 te Ligjit Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, kreu IV, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër, shpall kandidatët (që kanë grumbulluar më shumë se gjysmën e pikëve nga vlerësimi me shkrim) të kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës  së strukturuar me gojë.

                                                                                         
- 1 (një) specialist, Sektori i Menaxhimit të aseteve dhe aksioneve të ndermarrjeve pranë Drejtorisë së Juridike, kategoria e pagës  III-b
Kandidatët e  renditur sipas rendit alfabetik janë:
1. Lulzim Mashi 
- 1 (një) specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen  Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukture ,  kategoria e pagës  III-b                             
Kandidatët e  renditur sipas rendit alfabetik janë:
 1.Lekë Marku      
-1 (një) specialist, Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të kategoria e Ujërave , kategoria pagës  III-b                                                                                                                    
Kandidatët e  renditur sipas rendit alfabetik janë:
1. Gjergj Nika       
2. Merisa Kuluri 
Kandidatët e kualifikuar ne pozicinet e mësipërme njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë   ambjenteve  të Bashkisë  Shkodër me date.17.12.2018, ora 14 00.


- 1 (një) specialist, Sektori i Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar  me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit
pranë Drejtorisë së  Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoria e pagës  III- b
 Kandidatët e  renditur sipas rendit alfabetik janë:
1. Seida Daija 
- 1 (një) specialist, Sektori i Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit pranë Drejtorisë së e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoria e pagës  IV-a                                                                                           
Kandidatët e  renditur sipas rendit alfabetik janë:
1. Pavli Marku         
2. Rigels Çuliq         
Kandidatët e kualifikuar  njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë   ambjenteve  të Bashkisë  Shkodër me date.18.12.2018, ora 14 00.

 
-1 (një) specialist, Sektori i Menaxhimit të aseteve dhe aksioneve të ndermarrjeve pranë Drejtorisë së Juridike, kategoria e pagës  III-b
 Kandidatët e  renditur sipas rendit alfabetik janë:
1. Nikoleta Jubani               
2. Senada Luka                   
3. Serena Mujaxhi           
- 1 (një) specialist,Drejtoria e Analizës dhe e Programimit Buxhetit,kategoria e pagës  III-b                                                                   
Kandidatët e  renditur sipas rendit alfabetik janë:
1. Nikoleta Jubani     
2. Senada Luka          
Kandidatët e kualifikuar ne pozicinet e mësipërme njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë   ambjenteve  të Bashkisë  Shkodër me date.18.12.2018, ora 15 30 .


- 1 (një) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  , kategoria e pagës  III-b
Kandidatët e  renditur sipas rendit alfabetik janë:
1. Nikoleta Jubani 
2. Senada Luka     
3. Vilma Zejnuni   
- 1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A  Pult) pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  , kategoria e pagës  III-b
Kandidatët e  renditur sipas rendit alfabetik janë:
1. Vilson Peshkaj   
1 (një) specialist, Sektori i Zhvillimit të Turizmit dhe Produktit Turistik pranë Drejtorisë së Turizmit, kategoria e pagës  III-b                                             
Kandidatët e  renditur sipas rendit alfabetik janë:
1. Antonio Kiçi 
2. Leticja Lekaj 
- 1 (një) specialist,Sektori i Përshirjes Sociale, CPU dhe Strehimit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale,Strehimit dhe Shëndetit Publik,kategoria e pagës III-b                                                                                                           
Kandidatët e  renditur sipas rendit alfabetik janë:
1. Ergys Ivziku     
Kandidatët e kualifikuar  njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë   ambjenteve  të Bashkisë  Shkodër me date.19.12.2018, ora 14 00 .


- 2 (dy) inspektor, Lagje ,kategoria e pagës  III-b  
Kandidatët e  renditur sipas rendit alfabetik janë:
1. Andi Kadia      
2. Antonio Kiçi      
3. Arjan Najpi       
4. Elvis Metani    
5. Ilir Rroji             
6. Omar Myrtja          
7.  Senada Luka                                                

Kandidatët e kualifikuar  njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë   ambjenteve  të Bashkisë  Shkodër me date.20.12.2018, ora 14 00 .
 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës