Kërko

Shpallje vazhdim proçedure

Në zbatim të nenit 22 te Ligjit Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, kreu IV, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër, shpall kandidatët (që kanë grumbulluar më shumë se gjysmën e pikëve nga vlerësimi me shkrim) të kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës  së strukturuar me gojë.


- 1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A Bërdicë )pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  ,                                                     kategoria e pagës  III-b


- 1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A Guri Zi )pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  ,                                                      kategoria e pagës  III-b

Kandidatët e kualifikuar, të renditur sipas rendit alfabetik janë:

1. Esmeralda Simoni
2. Izmir Aleti

Kandidatët e kualifikuar  njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë   ambjenteve  të Bashkisë  Shkodër me date. 05.11.2018, ora 13 :00 .

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës