Kërko

Shpallje rezultati të lëvizjes paralele, pas verfikimit paraprak të dokumentacionit për kategorinë ekzekutive dhe të ulët e të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 22 tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, I ndryshuar dhe Kreut IV të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,
Bashkia Shkodër, pas verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve, që përmbushin kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të përcaktuar në shpalljen për konkurrim, shpall listën e kandidatëve që kualifikohen për të vazhduar fazën tjetër të proçedurës së lëvizjes paralele në shërbimin civil, për kategorinë ekzekutive, të renditur sipas rendit alfabetik, për pozicionet:
- 1(një) Specialist  Sektori i Lejeve të Ndërtimit dhe Kontrollit mbi Territorin,
 Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit 

     pa asnjë kandidat të kualifikuar.                                                                            

- 1(një) Specialist Sektori i Lejeve të Ndërtimit dhe Kontrollit mbi Territorin, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit
                                                                                                                  
pa asnjë kandidat të kualifikuar.

- 1(një) Specialist, Sektori Njësia e Administrimit të Ndihmës Ekonomike dhe Paaftësisë, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Personat me Aftësi Ndryshe.

pa asnjë kandidat të kualifikuar.        

- 1(një) Specialist Sektori i  Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin,
Drejtoria e Financës

Gyzela Piroviq.

Kandidatët e kualifikuar me lëvizje paralele për intervistën e strukturuar me gojë do të njoftohent në faqen zyrtare.


Në zbatim të nenit 26 tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Kreut II të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,
Bashkia Shkodër, pas verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve, që përmbushin kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të përcaktuar në shpalljen për konkurrim, shpall listën e kandidatëve që kualifikohen për të vazhduar fazën tjetër të proçedurës së lëvizjes paralele për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, sipas rendit alfabetik,  për pozicionet:
- Përgjegjës Njesia e Monitorimit te Sherbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastruktures.

pa asnjë kandidat të kualifikuar.


- Përgjegjës Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen  Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastruktures

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

 Plotësimi i vendeve vakante për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese do të bëhet nëpërmjet proçedurës së ngritjes në detyrë.

 

 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës