Kërko

Shpallje fituesi per kategorine ekzekutive per pranim ne Sherbimin Civil

Në zbatim të nenit 23 të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, kreu IV, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër, në përfundim të procedures së pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatët fitues , për pozicionet si më poshtë:

2(dy) Specialist Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, kategoria e pagës III –b

Kandidati fitues është :

  1. Leonard Mali me 81 pikë

  2. Alsaed Sinani me 72 pikë

  3. Shezade Boriçi me 71 pikë

1(një) Specialist Sektori i regjistrimit dhe vleresimit te taksave dhe tarifave per individet, Drejtoria e të ardhurave, kategoria e pagës III-b,

Kandidati fitues është :

  1. Gilberta Selvija me 72 pikë

1(një) Specialist Sektori i Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, per sherbimet sociale, shendetit publik dhe mbrojtjes , Drejtoria e e Shërbimeve Sociale dhe Strehimit kategoria e pagës III –b

Kandidati fitues është :

  1. Egrela Kurtabegu me 77 pikë

1(një) Inspektor Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe trajtimit te AMTP, kategoria e pagës III-b

  1. Agim Bushaj me 73 pikë

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës