Kërko

Shpallje fituesi per kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese per pranim ne Sherbimin Civil

Në zbatim të nenit 26 tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, I ndryshuar dhe Kreut III të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,, Bashkia Shkodër, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se për pozicionin:

Përgjegjës, Sektori i Protokoll Arkivit , Drejtoria e Burimeve Njerëzore, kategoria e pagës III-a

Kandidati fitues është:

  1. Jasmina Rraja me 78 pikë 

Përgjegjës, Sektori i Studimeve, projektimit të Investimeve Bashkiake, Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeve, kategoria e pagës III-a

Kandidati fitues është:

  1. Xhemalije Rumija me 80 pikë

Përgjegjës Njesia e Monitorimit te Sherbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastruktures, kategoria e pagës III-a

Nuk ka asnjë të kualifikuar.

Përgjegjës Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastruktures, Kategoria e pagës III-a

Kandidati fitues është:

  1. Ridvan Bushati me 80 pikë

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës