Kërko

Shpallje fituesi në përfundim të afatit të ankesave

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit Nr.152/2013  “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër, në përfundim të procedures së pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatët fitues në përfundim të afatit të ankesave, për pozicionet si më poshtë:


-1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A Rrethina) pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse , kategoria e pagës  III-b
Kandidatët e kualifikuar  janë :

1.Saida Uraj- 72 pikë
2.Fatlum Mehmeti-71 pikë

-1 (një) specialist, Njësia e administrimit të Ndihmës Ekonomike dhe Paaftësisë pranë Drejtorisë së Administrimit të Ndihmës Ekonomike dhe PAK, kategoria e pagës  III-b
-Asnjë të kualifikuar

-1 (një) specialist, Sektori i Protokoll-Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse ,kategoria e pagës  III-b
Kandidatët e kualifikuar  janë :

1.Irma Sulishti-80 pikë

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës