Kërko

Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit Nr.152/2013  “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër, në përfundim të procedures së pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatët fitues , për pozicionet si më poshtë:


- 1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A Rrethina) pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse ,  kategoria e  pagës  III-b
Kandidatët e kualifikuar  janë :

1.Saida Uraj- 72 pikë
2.Fatlum Mehmeti-71 pikë

  -1 (një) specialist, Njësia e administrimit të Ndihmës Ekonomike dhe Paaftësisë pranë Drejtorisë së Administrimit të Ndihmës Ekonomike dhe PAK  ,kategoria e pagës  III-b
- Asnjë të kualifikuar

- 1 (një) specialist, Sektori i Protokoll-Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse , kategoria e pagës  III-b
Kandidatët e kualifikuar  janë :

1.Irma Sulishti-80 pike

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës