Kërko

Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit Nr.152/2013  “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër, në përfundim të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatët fitues,  për  pozicionet si më poshtë:
                                                                                                      
  1 (një) specialist, Sektori i Menaxhimit të aseteve dhe aksioneve të ndermarrjeve pranë Drejtorisë së Juridike, kategoria e pagës  III-b
Kandidat fitues është  :
1.Lulzim Mashi      me 72  pikë

   1 (një) specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen  Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukture ,kategoria e pagës  III-b
                                                 
Kandidat fitues është  :
1.Lekë Marku        me  72 pikë

  1 (një) specialist, Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të kategoria e Ujërave, kategoria pagës  III-b                                                                                                      
                                                                                 
Kandidat fitues është  :
1. Gjergj Nika      me 80  pikë   

  1 (një) specialist, Sektori i Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar  me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit
pranë Drejtorisë së  Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoria e pagës  III- b

 Kandidat fitues është  :
1.Seida Daija     me 80  pikë 

  1 (një) specialist, Sektori i Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit
pranë Drejtorisë së e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse ,kategoria e pagës IV-a

                
Kandidat fitues janë  :
1.Pavli Marku    me 80  pikë  
2.Rigels Çuliq    me 76  pikë
  
  1 (një) specialist, Sektori i Menaxhimit të aseteve dhe aksioneve të ndermarrjeve pranë Drejtorisë së Juridike,  kategoria e pagës  III-b
 

 Kandidat fitues është  :
1.Serena Mujaxhi    me 79  pikë
   
  1 (një) specialist,Drejtoria e Analizës dhe e Programimit Buxhetor, kategoria e pagës  III-b
                                                                         
Kandidat fitues janë  :
1.Nikoleta Jubani       me 78  pikë
2.Senada Luka            me 74  pikë
 
   1 (një) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  , kategoria e pagës  III-b

Kandidat fitues është  :     
1.Vilma Zejnuni         me 78  pikë

   1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A  Pult) pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  ,kategoria e pagës  III-b

Kandidatët  fitues është :
1.Vilson Peshkaj    me 82 pikë

    1 (një) specialist, Sektori i Zhvillimit të Turizmit dhe Produktit Turistik pranë Drejtorisë së Turizmit , kategoria e pagës  III-b
                                                     
Kandidatët  fitues janë :
1.Leticja Lekaj    me 78 pikë
2.Antonio Kiçi   me 73 pikë

  1 (një) specialist,Sektori i Përshirjes Sociale, CPU dhe Strehimit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale,Strehimit dhe Shëndetit Publik
                                                                                           kategoria e pagës III-b        
            
                                                                                                
   Kandidatët  fitues është :
1. Ergys Ivziku            me 80 pikë


  2 (dy) inspektor, Lagje , kategoria e pagës  III-b  

   Kandidatët  fitues janë :
2.Andi   Kadia       me 75 pikë
3.Omar Myrtja       me 73 pikë  
4.Arjan  Najpi        me 72 pikë
5.Ilir      Rroji          me 72 pikë   
6.Elvis   Metani      me 72 pikë    
7.Antonio Kiçi        me 71 pike

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës