Kërko

Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit Nr.152/2013  “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër, në përfundim të procedures së pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatët fitues , për pozicionet si më poshtë:

- 1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A Guri Zi )pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  dhe Shërbimeve Mbështetëse,                                kategoria e pagës  III-b
- 1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A Bërdicë )pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore  dhe Shërbimeve Mbështetëse,                               kategoria e pagës  III-b

Kandidatët  fitues janë :

1. Esmeralda Simoni      me 80    pikë
2. Izmir Aleti                   me  74    pike

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës