Kërko

Shpallje fitues në lëvizjen paralele në kategorinë ekzekutive

 Në zbatim të nenit 25 të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar , kreut VII, të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,Bashkia Shkodër, shpall kandidatin fitues në procedurën e lëvizjes paralele , për pozicionin :                                                          
- 1 (një) specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore pranë Drejtorisë së e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  ,kategoria e pagës  III-b
1.  Romina Kali
Bashkia Shkodër, shpall përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele , për pozicionin :
- 1 (një) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  ,kategoria e pagës  III-b
Pa asnjë kandidat të kualifikuar
Bashkia Shkodër, shpall kandidatin fitues në procedurën e lëvizjes paralele , për pozicionin :
- 1 (një) specialist, Sektori i Regjistrimit dhe Vlerësimit të Biznesit pranë Drejtorisë së të Ardhurave, kategoria e pagës  III-b
1.Palokë Paloka
Bashkia Shkodër, shpall kandidatin fitues në procedurën e lëvizjes paralele, për pozicionin :
- 1 (një) specialist, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative, pranë  Drejtorisë së të Ardhurave, kategoria e pagës  III-b    
1.Edi Duoda                                                                                                      
Bashkia Shkodër, shpall përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele , për pozicionin :
- 1(një) specialist, Sektori i Përshirjes Sociale, CPU dhe Strehimit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale,Strehimit dhe Shëndetit Publik , kategoria e pagës  III-b                                                                          
 Pa asnjë kandidat të kualifikuar
Bashkia Shkodër, shpall kandidatin fitues në procedurën e lëvizjes paralele , për pozicionin :
- 1 (një) specialist, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe trajtimit te AMTP, kategoria e pagës  III-b
1.  Haseda Rragami
Pozicionet që në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezultonjne se janë ende vakant, janë të vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës