Kërko
Shpallje/Njoftime

Shpallje e procedurës së prokurimit: Shërbimi i Pastrimit i Bashkisë Shkodër

22.11.2018

Njoftimi i Kontratës

Objekti i kontratës : "Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër” i ndare ne lote:

  • Loti i I-re "Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Qendrore”
  • Loti i II-te "Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Lindore”
  • Loti i III-te "Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Perendimore”

Numri i referencës së procedurës/lotit REF-94209-11-14-2018

  • Loti i I-re REF-94212-11-14-2018
  • Loti i II-te REF-94214-11-14-2018
  • Loti i III-te REF-94217-11-14-2018

Fondi limit: 816 013 493 (Teteqind e gjashtembedhjetemilion e trembedhjetemije e katerqind e nentedhjete e tre ) lekë pa TVSH financuar për 5 (pese) vite buxhetore i ndare sipas loteve

  • Loti i I-re "Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Qendrore” me fondin limit prej 605 616 815 (Gjashteqind e pesemilion e gjashteqind e gjashtembedhjetemije e teteqind e pesembedhjete) per per 5 (pese) vite buxhetore.

Ju lutemi të konsultoni dokumentat e procedurës si mëposhtë vijon:

 

 

 

 

 

 

  • Loti i II-te " Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Lindore” me fondin limit prej 101 121 392 (Njeqind e njemilion e njeqind e njezet e njemije e treqind e nentedhjete e dy) leke pa tvsh per per 5 (pese) vite buxhetore.

Ju lutemi të konsultoni dokumentat e procedurës si mëposhtë vijon:

 

 

 

 

 

 

  • Loti i III-te " Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër Zona Perendimore” me fondin limit prej 109 275 286 (Njeqind e nentemilion e dyqind e shtatedhjete e pesemije e dyqind e tetedhjete e gjashte) leke pa tvsh per 5 (pese) vite buxhetore.

Ju lutemi të konsultoni dokumentat e procedurës si mëposhtë vijon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës