Kërko

Shitja ose dhënia me qira e pronave dhe aseteve

Referuar dispozitave ligjore, Ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.
  
Të drejtën dhe përgjegjësinë e pronësisë:
a) njësitë e vetëqeverisjes vendore ushtrojnë të drejtën e pronësisë. Ato fitojnë, shesin dhe japin në përdorim pronën e paluajtshme ose të luajtshme të tyre, si dhe ushtrojnë të drejta të tjera, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;
b) e drejta e fitimit të pronës, nëpërmjet shpronësimeve për interes publik, nga ana e njësive të vetëqeverisjes vendore, bëhet sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;
c) e drejta e pronësisë ushtrohet nga këshilli përkatës, i cili nuk mund t’ia delegojë
ushtrimin e kësaj të drejte askujt tjetër.

VKM Nr.54, datë.05.02.2014  “Per përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” të  ndryshuar

Kthim përgjigje nr.1558  Prot, datë 27/01/2020 Degës së Shoqërive Publike Shkodër.

Kontratë qiraje nr.2085 Prot, datë 08/02/2019 me subjektin "Bashkim Vllaznim"; afati i kontratës 1 (një vit).
Kontratë qiraje nr.2304 Prot, datë 13/02/2019 me subjektin "Shoqëria Banka e Tiranës"; afati i kontratës 1 (një vit).
Kontratë qiraje nr.18374.prot, datë 11.12.2017 ndërmjet  qiradhënësit  Bashkisë Shkodër dhe qiramarrësit  Tirana BANK; afati i kontratës 1 (një) vit.  

Marrëveshje Bashkëpunimi nr. 2826 Prot, datë 10.03.2016 ndërmjet Bashkisë Shkodër dhe Ujësjellës - Kanalizimeve Shkodër Sh.a "Mbi funksionimin e Zyrave në shërbim të Arkave të UKSH në NJA".

Kontratë qiraje nr.2947 .prot, datë 23.05.2014 ndërmjet  qiradhënësit Bashkisë Shkodër dhe qiramarrësit  Bujar  Barbullushi; afati i kontratës  5 (pesë) vjet.
Kontratë qiraje nr.650Rep, nr.133 kol, datë 24.Mars 2000 ndërmjet  :qiradhënësit : Ministrisë Ekonomisë  Publike dhe Privatizimit   dhe  qiramarrësit Shoqërisë I.D.A; afati I kontratës  20(njëzet ) vjet.                                                      

Sipërfaqe pyjore/kullosore pronë e Bashkisë Shkodër, të cilat janë dhënë në përdorim  për Antena të telefonisë celulare, VKM nr 57/2017
NJA Guri i Zi / EP”Rosek-Rrjoll” parcela 3,Sip/ha 0.0205,186.500 leke/vit; afati  i kontratës  5 (pesë) vjet
NJA Guri i Zi / EP “Pruemos Sheldi” parcela 104,Sip/ha 0.0205,179.325 leke/vit; afati  i kontratës  5 (pesë) vjet
NJA Pult/ EP “Lugina Kirit” parcela 203, Sip/ha 0.0205,232.445 leke/vit; afati  i kontratës  5 (pesë) vjet, VKM nr 52/2018
NJA Pult/ EP “Lugina Kirit” parcela 189/b, Sip/ha 0.0250 ,281.250 leke/vit; afati  i kontratës  5 (pesë) vjet
NJA Shalë/EP “Lugina e Shalës 2” parcela 31/b, Sip/ha 0.0250 , 281.250 leke/vit; afati  i kontratës 5 (pesë) vjet
Sipërfaqe pyjore/kullosore pronë e Bashkisë Shkodër, të cilat janë dhënë në përdorim  për kullotjen e bagetive, VKM nr.23/2018?
Fermer : Zamir Sait Milani NJA Postribë / EP”Rosek-Rrjoll” parcela 3, Sip/ha 1, vlera 3750 lekë vit; afati  i kontratës 10 (dhjetë) vjet


 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës