Kërko

SHPALLJE VAZHDIM PROÇEDURE PAS TESTIMIT ME SHKRIM PËR PROÇEDURËN E NGRITJES NË DETYRË, NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Kreut II të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Shkodër, shpall listën e kandidatëve për të vazhduar fazën tjetër të proçedurës së ngritjes në detyrë, pas testimit me shkrim, për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, sipas rendit alfabetik, për pozicionet:

  • Përgjegjës Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës, kategoria e pagës III-a

Kandidatët e kualifikuar, të renditur sipas rendit alfabetik janë:

  1. Leonard Mali

  2. Nikolin Guri

  3. Sokol Berisha

Për kandidatët e kualifikuar intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me datë 27.11.2017 ora 10:00 në ambjentet e Bashkisë Shkodër.

Ne zbatim te VKM te dates 23.11.2017 dita e hene do te jete pushim per te gjithe administraten. Per kete arsye njoftojme se intervista e struktuar me goje do te shtyhet diten e enjte me date 30.11.2017 ora 11:00.

 

 

 

 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës