Kërko

SHPALLJE REZULTATI TË TESTIMIT ME SHKRIM PËR PROÇEDURËN E PRANIMIT, NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22, Kreu IV të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Kreut IV të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,

Bashkia Shkodër, shpall listën e kandidatëve që kualifikohen për të vazhduar fazën tjetër të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, pas rezultatit të testimit me shkrim, për kategorinë ekzekutive, të renditur sipas rendit alfabetik, për pozicionet:
  • 1(një) Specialist Sektori Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastruktures, kategoria e pagës III-b

  1. Elsid Sadiku

  • 1(një) inspektor rajoni të Administrimit të Lagjeve, kategoria e pagës III-b

  1. Ajten Sula

  2. Andrea Plevneshi

  3. Dhimitri Sovjani

  4. Florian Kraja

Për kandidatët e kualifikuar intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me datë 23.10.2017 ora 11:00 në ambjentet e Bashkisë Shkodë.

 

 

 

 

 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës