Kërko

SHPALLJE REZULTATI TË TESTIMIT ME SHKRIM PËR PROÇEDURËN E PRANIMIT, NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22, Kreu IV të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Kreut IV të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër, shpall listën e kandidatëve që kualifikohen për të vazhduar fazën tjetër të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, pas rezultatit të testimit me shkrim, për kategorinë ekzekutive, të renditur sipas rendit alfabetik, për pozicionet:

 • Specialist Sektori Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin , Drejtoria e Financës, kategoria e pagës III-b

Kandidatët e kualifikuar, të renditur sipas rendit alfabetik janë:

 1. Jonilda Kallugjeri

 2. Samela Rumija

 • Specialist Sektori i Lejeve të Ndërtimit, Drejtoria e Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit kategoria e pagës III-b

Kandidatët e kualifikuar, të renditur sipas rendit alfabetik janë:

 1. Brunilda Kraja

 2. Remila Mema

 • Specialist Sektori i Lejeve të Ndërtimit, Drejtoria e Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit , kategoria e pagës III-b

Kandidatët e kualifikuar, të renditur sipas rendit alfabetik janë:

 1. Andrina Rakaj

 • Specialist Sektori i Njësia e Administrimit të Ndihmës Ekonomike dhe Paaftësisë, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Personave me aftësi ndryshe, kategoria e pagës III-b

Kandidatët e kualifikuar, të renditur sipas rendit alfabetik janë:

 1. Andrea Plevneshi

 2. Luela Piranej

 3. Migena Selçetaj

 4. Remila Mema

Për kandidatët e kualifikuar intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet me datë 04.10.2017 ora 11:00 në ambjentet e Bashkisë Shkodër.
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës