Kërko

SHPALLJE REZULTATI TË PRANIMIT, PAS VERIFIKIMIT PARAPRAK TË DOKUMENTACIONIT, PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22, Kreu IV tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Kreut IV të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër, pas verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve, që përmbushin kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të përcaktuar në shpalljen për konkurrim, shpall listën e kandidatëve që kualifikohen për të vazhduar fazën tjetër të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, për kategorinë ekzekutive, të renditur sipas rendit alfabetik, për pozicionet:

- 1(një) Specialist Sektori Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastruktures

1. Elsid Sadiku

- 1(një) inspektor rajoni të Administrimit të Lagjeve, kategoria e pagës III-b.

1. Ajten Sula

2. Andrea Plevneshi

3. Dhimitri Sovjani

4. Eranda Nikshiqi

5. Florian Kraja

6. Jasmina Shabani

7. Klodian Juka

8. Nikolin Radovani

Kandidatët e kualifikuar me pranim, në shërbimin civil, për testimin me shkrim do të njoftohen në faqen zyrtare të Bashkisë.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës