Kërko

SHPALLJE REZULTATI TË PRANIMIT, PAS PËRFUNDIMIT TË AFATIT TË ANKESAVE, PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22 tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Kreut IV të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër, pas përfundimit të afatit të ankesave, shpall listën e kandidatëve që kualifikohen për të vazhduar fazën tjetër të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, për kategorinë ekzekutive, të renditur sipas rendit alfabetik, për pozicionet:

- 1(një) Specialist Sektori Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastruktures.

1.Elsid Sadiku

- 1(një) inspektor rajoni të Administrimit të Lagjeve, kategoria e pagës III-b.

1. Ajten Sula

2. Andrea Plevneshi

3. Dhimitri Sovjani

4. Eranda Nikshiqi

5. Florian Kraja

6. Jasmina Shabani

7. Klodian Juka

8. Nikolin Radovani

Testimi me shkrim për kandidatët e kualifikuar me pranim në shërbimin civil do të zhvillohet me datë 12.10.2017 ora:10:00 në ambjentet e Bashkisë Shkoder.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës